Zásady zpracování osobních údajů

(platné od 25.5.2018)

LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Směrnice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), která vstupila v platnost 25.5.2018 a nahradila tím současnou českou legislativu v této oblasti.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s naší společností.

Správcem je naše společnost PREVIO s.r.o. (IČ 25975234). Za účelem "správcovství" dat byla přijata dostatečná technická a personální opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Zejména v oblastech možného neoprávněného přístupu k osobním údajům, jejich možné změně, zničení či ztrátě. Další oblasti ochrany se týkají neoprávněné manipulace s daty, jejich neoprávněnému zpracování a jakémukoliv dalšímu možnému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjeků údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME?

Hlavním důvodem jsou Obchodní a administrativní účely. Pokud s námi zahájíte spolupráci v rámci uzavření smlouvy budeme evidovat tyto vaše kontaktní údaje.

Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako protistrany ve smluvním vztahu, při vystavování daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Jako naše zákazníky vás také můžeme informovat (nejčastěji) elektronickou poštou nebo telefonicky o novinkách a změnách v zakoupeném produktu. Může se tedy jednat o informace o aktualizacích a změnách v systému, termíny plánovaných odstávek atp.

Kompletní odhlášení ze zasíláných informačních sdělení je možné ve spodní části každé zaslané emailové zprávy.

Vaše údaje evidujeme do ukončení vzájemného smluvního vztahu a poté dle zákona dalších deset let ode dne ukončení smlouvy. Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny či prodávány třetí straně.

Chceme také zlepšovat námi poskytované služby. Při návštěvě našich webových stránek a při práci s našimi produkty sbíráme údaje o návštěvách, využití webu a konkrétních produktů. Získané údaje obsahují vaši IP adresu, čas strávený na stránce, z jaké stránky jste přišli a po jaké době jste stránku zavřeli. K tomutu účelu používáme služeb třetích partnerů (Google Analytics aj.).

Získané údaje nelze přiřadit určitému objektu. Zisk informací probíhá prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií v zájmu vylepšení našich služeb a webové prezentace. Cookies můžete na svém počítači kdykoliv zakázat. Zákaz ale může ovlivnit funkcionalitu webu nebo jiných produktů naší společnosti.

PRÁVO NA ÚDAJE A JEJICH VÝMAZ

Pokud máte pocit, že jsme o vás zaznamenali nesprávné údaje nebo že údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, můžete se na nás (jako na správce údajů) kdykoliv obrátit. Informace je možné upravit, vysvětlit způsob jejich zpracování a na žádost i provést kompletní vymazání těchto údajů.

OCHRANA A BEZPEČÍ VAŠICH ÚDAJŮ

S Vašimi osobními údaji bude pracováno v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Všechny údaje máme uloženy na zabezpečených serverech. Osobní data chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií.

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce jsou přístupné pouze zaměstnancům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu našeho softwaru a dalších přidružených produktů.

Naši zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o povaze a obsahu těchto údajů.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje předány žádné jiné třetí straně. Jedinou výjimku by tvořila zákonná povinnost předat některému státnímu orgánu evidované údaje.